Co je to mediace

Mediace je metoda rychlého, kultivovaného a účinného mimosoudního řešení konfliktů a sporů za asistence třetí, neutrální strany (mediátora), která vede jednání sporných stran k dosažení vzájemně přijatelné dohody. Jde o neformální řešení konfliktů, ve kterém jsou obě strany přítomny dobrovolně. Cílem mediačního procesu je vyvážená, reálná dohoda, která odráží možnosti, přání a potřeby přítomných stran. V případě zájmu zúčastněných stran může mediační dohoda na základě notářského zápisu nebo následného soudního rozhodnutí nabývat právní moci. Mediační sezení probíhá obvykle po dobu tří hodin. Ve složitějších případech je potřeba větší počet těchto sezení. Strany mají možnost kdykoliv mediaci ukončit.

Kdo je mediátor

Mediátor je speciálně vyškolený odborník na vedení procesu mediace, který není obhájcem ani poradcem zúčastněných stran, je zcela neutrální a není ve sporu nijak zájmově nebo mocensky angažován. Jeho role spočívá v profesionálním vedení procesu tak, aby účastníci sporu měli možnost překonat sporné otázky a najít konstruktivní oboustranně přijatelné řešení.

Oblasti ve kterých poskytuji mediaci

Občanské (sousedské, rodinné) spory, spotřebitelské spory, obchodní a zaměstnanecké spory.


©2008